Kategorier
Jels Lokalråd Vejen Kommune

Vedligeholdelse af læhegn, hæk mv.

Jels Lokalråd har modtaget følgende fra Vejen Kommune:

Efteråret er et godt tidspunkt at beskære læhegnene langs de mindre veje. Vejen Kommune modtager lige nu en del henvendelser fra borgere og trafikanter i lokalområderne vedrørende manglende vedligeholdelse af træer, læhegn og anden beplantning langs mindre offentlige veje specielt i det åbne land.

På de årlige dialogmøder mellem Vejen Kommune og Lokalrådene er det et emne, der ofte er på dagsordenen. Der er til tider tvivl om hvem, der skal beskære læhegn og træer. Derfor kontakter vi nu alle lokalråd og håber, at I vil medvirke til at orientere om lodsejernes forpligtigelser, når I mødes af spørgsmålet.

Færdsel på veje, stier og fortove skal kunne ske uhindret. Det er grundejerens opgave at beskære og klippe hegn ud mod fortov eller veje, så passage på fortove eller veje ikke generes. Vejen Kommune forestår opgaven ved institutioner, skoler og offentlige bygninger. På klasse 3 og klasse 4 veje har Vejen Kommune tidligere forestået beskæringen, men det er i dag lodsejeren eller grundejerens opgave.

På dette kort illustreres det, hvordan vejnettet i Vejen Kommune er klassificeret.

Krav om trafiksikkerhed
Oversigtforhold ved udkørsler eller kryds forringes væsentlig, hvis et hegn får lov til at gro et par år uden klipning. På offentlig vej skal hegn og grene klippes op, så en frihøjde på 4,5 meter opnås i hele vejbanes bredde. For cykelsti, fortov og rabat er det en frihøjde på 2,75 meter i hele bredden.

Vejen Kommune hjælper til
Langs de større rutenummererede offentlige veje på landet – også kaldet klasse 1 og klasse 2 veje – beskærer Vejen Kommune fortsat private læhegn og træer, hvis det generer trafikken. Undlader man at beskære sine buske, læhegn og træer har Vejen Kommune mulighed for at beskære grundejernes beplantning for deres regning, jf. vejloven og privatvejsloven.

Du kan læse yderligere om vedligeholdelse af beplantning på Vejen Kommunes hjemmeside.